Top

Garantie op onze producten

Een beroep doen op de garantie en aansprakelijkheid:


Wanneer je een beroep wilt doen op de garantie en aansprakelijkheid, is het belangrijk dat je het juiste gebruiks- en wasvoorschrift hebt nageleefd:

 1. Het artikel mag alleen gewassen worden volgens het wasadvies op het etiket. Volg alstubieft dit advies precies op, dit voorkomt een hoop misverstanden
 2. De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:
 • beschadiging door opzet of nalatigheid
 • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
 • verandering of reparatiewerkzaamheden die de klant of derden op ondeskundige wijze en zonder toestemming van ons heeft uitgevoerd
 • natuurlijke en/of normale slijtage
 • beschadiging als gevolg van het niet (juist) in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Wat mag je verwachten van ons:


Wij garanderen dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat ze vrij zijn van gebreken. De aangeboden garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke al gelden voor de consument. 

 1. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van minimaal 6 maanden na levering (Deze garantieperiode geldt niet voor alle producten, voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen)
 2. Als bewijs van garantie is elk bewijs van aankoop geldig.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties zullen wij naar eigen keuze de zaken vervangen of zorgdragen voor herstel. De zaak zal binnen 14 dagen inhoudelijk behandeld zijn. In geval van vervanging dien je zelf de te vervangen zaak aan ons te retourneren.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ons, jijzelf of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.